چت رومclose
سریع شدن نمایش منو و پنجره هاباترفند ساده!